POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU Vet Steps

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Vet Steps, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator Serwisu Vet Steps, tj. Vet Steps sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; adres: al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa, dla której rejestr prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000404100; wysokość kapitału zakładowego 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych), REGON: 145906254; NIP: 5272670817.

 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu w przypadku ich przetwarzania przez Administratora Serwisu przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu prawidłowego świadczenia przez Administratora Serwisu usług dostępnych w Serwisie oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Administratora i jego Serwisu. Użytkownik Serwisu w tym Partner nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody lub jeżeli uprzednio wyrażona przez niego zgoda zostanie odwołana. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Serwisu także w celu:

 1. Administrator Serwisu zapewnia jego Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustaw powołanych w pkt 2, w tym w szczególności prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ww. aktach prawnych.

 2. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik Serwisu ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator Serwisu zamierza je przetwarzać w celach marketingowych bez odpowiedniej zgody lub wobec przekazywania przez Administratora Serwisu danych osobowych innym Administratorom danych osobowych, na co Użytkownik Serwisu nie wyraził zgody.

 3. Dane osobowe przetwarzane w Serwisie przez Administratora Danych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 4. Dane osobowe przetwarzane w Serwisie przez Administratora Danych mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem Serwisu, w tym podmiotom wykonującym na jego zlecenie czynności dotyczące realizowanych usług Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, w tym Partnerów.  Dotyczy to w szczególności podmiotów zajmujących się utrzymaniem serwerów, przesyłaniem Newsletter, oraz umożliwiającym dokonywanie rozliczeń finansowych przez Użytkowników Serwisu.

 5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Serwisu są przez niego chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

 6. Dane osobowe przekazywane są do Administratora Serwisu przez Użytkowników Serwisu, w tym Partnerów w momencie rejestracji, subskrypcji, tworzenia konta, pobierania danych z Serwisu jak również przy okazji innego aktywnego kontaktu lub komunikowania się z Administratorem Serwisu.

 

II. KLAUZULE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU, WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Akceptując Regulamin Serwisu i Politykę Prywatności Użytkownik Serwisu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach opisanych w pkt I.2 Polityki Prywatności przez Administratora Serwisu, jak też wyraża zgodę w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Administratora oraz innych osób do tego uprawnionych jak również na udostępnianie danych w oparciu o pkt I.6-7.

 2. Akceptując Regulamin Serwisu i Politykę Prywatności Użytkownik Serwisu, oświadcza, że został poinformowany, że w przypadku cofnięcia zgody, o której mowa w pkt II.1. Administrator Serwisu ma prawo do natychmiastowego zablokowania lub likwidacji Konta zamieszczonego w Serwisie.

 3. Administrator Danych informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, i modyfikacji.

III. GROMADZONE DANE.

Administrator Serwisu gromadzi i przetwarza następujące dane:

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH i PODMIOTY OBJĘTE OCHRONĄ.

 1. Administrator Serwisu będzie przechowywać dane osobowe dopóki konto Użytkownika Serwisu, pozostanie aktywne lub w przypadku, gdy będą one niezbędne w celu świadczenia na jego rzecz usług dostępnych w Serwisie oraz w celu zachowania sekwencji dotyczących korzystania z usług Serwisu dla celów sprawozdawczych.

Informacje
Produkty