REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU Vet Steps
 
 1. DEFINICJE.
 
 1. Serwis -  serwis internetowy www.vetsteps.pl którego właścicielem jest Vet Steps sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie; adres: al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa, dla której rejestr prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000404100; wysokość kapitału zakładowego 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych), REGON: 145906254; NIP:5272670817.
 2. Administrator Serwisu - Vet Steps sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie; adres: al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa, dla której rejestr prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000404100; wysokość kapitału zakładowego 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych),  REGON: 145906254; NIP:5272670817.
 3. Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna posiadająca tytuł magistra z dziedziny medycyny weterynaryjnej, osoba będąca w trakcie studiów na uczelni wyższej na ww. kierunku oraz inna osoba lub firma prowadząca działalność związaną bezpośrednio lub pośrednio z branżą wtererynaryjną, zainteresowana usługami świadczonymi przez Właściciela Serwisu oraz wykorzystująca Serwis do przeglądania treści w nim zawartch.
 4. Materiały - wszelkie teksty, informacje, artykuły, opracowania, komentarze, obrazy, grafiki,  Pliki multimedialne i programy oraz inne treści i linki zamieszczone w formie elektronicznej na serwerach Administratora Serwisu.
 5. Reklamy – wszelkie widoczne treści reklamowe wyrażone w dowolnej formie.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu jest dostępny dla Użytkowników Serwisu w każdym momencie korzystania z Serwisu pod adresem htttp://www.vetsteps.pl/regulamin. Użytkownicy Serwisu akceptują Regulamin, Politykę prywatności i Politykę Cookies poprzez przesłanie ankiety lub zapisanie się do newslettera. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika Regulaminu, Polityki prywatności oraz polityki cookies w całości.
 7. Polityka prywatności – dostępny w Serwisie pod adresem htttp://www.vetsteps.pl/polityka prywatnosci spis zasad dotyczących prywatności Użytkowników, w szczególności zawierający informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora Serwisu.
 8. Polityka cookies – sposób zarządzania danymi informatycznymi, w tym plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 
 1. DZIAŁALNOŚĆ SERWISU Vet Steps.
 
 1. Działalność Serwisu ma charakter w szczególności informacyjny, dydaktyczny i opiniotwórczy, umożliwiający jego Użytkownikom, zapoznanie się z dostępnymi w Serwisie informacjami na temat działalności oraz usług oferowanych przez firmę Vet Steps Sp. z o.o., a także przekazywanie opinii dotyczących świadczonych usług oraz kontakt z Administratorem Serwisu.
 2. Serwis www.vetsteps.pl umożliwia bezpośrednie przekierowanie na serwisy poszczególnych usług świadczonych przez Właściciela Serwisu – Vet Steps Sp. z o.o.
 3. Użytkownik poprzez Serwis ma możliwość zapisania się do Newslettera, zgodnie z warunkami zawartymi w polityce prywatności Serwisu.
 4. Użytkownik ma możliwość wyrażenia swoich opinii i oczekiwań dotyczących usług świadczonych przez Vet Steps Sp. z o.o. poprzez wypełnianie ankiet znajdujących się w Serwisie oraz poprzez kontakt za posrednictwem formularza kontaktowego.
 5. Administrator Serwisu nie pobiera od Użytkowników Serwisu opłat za korzystanie z Serwisu.
 6. Administrator Serwisu jest uprawniony do zamieszczania Reklam w Serwisie widocznych dla Użytkowników.
 
 1. KORZYSTANIE Z SERWISU Vet Steps.
 
 1. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w granicach obowiązującego prawa jest uprawniony do:
 1. przeglądania wszelkich treści prezentowanych w Serwisie,
 2. nawiązywania kontaktów z Administratorem Serwisu poprzez formularz kontaktowy,
 3. przekazywania informacji dotyczących swoich poglądów i preferencji poprzez wypełnienie ankiet zamieszczonych w Serwisie
 4. zamieszczania na stronach internetowych, forach dyskusyjnych, portalach i serwisach internetowych,  i rozpowszechniania via e-mail linków do poszczególnych stron Serwisu, w tym także do poszczególnych Materiałów, o ile nie narusza to obowiązującego w przestrzeni Internetowej prawa i jest pożądane przez jej społeczności będące  odbiorcami takich komunikatów Użytkownika.
 
 
 
 
 1. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA Serwisu Vet Steps i ODPWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
 
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, a w szczególności zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników i prawa Administratora i dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się także zachęcanie, ułatwianie lub propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień.
 3. Użytkownik podlega również odpowiedzialności karnej w przypadku gdyby jego działania wypełniały znamiona przestępstwa lub wykroczenia.
 
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA.
 
 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:
 1. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu w niedozwolony sposób,
 2. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
 3. działania Użytkownika polegające na gromadzeniu danych osobowych w sposób sprzeczny z prawem celem przetwarzania, w szczególności udostępnianie tych danych osobom nieupoważnionym.
 1.  W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Administrator zastrzega sobie prawo do:
 1. okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadomienia,
 2. usunięcia Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje,
 3. przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Serwisie na inny podmiot.
 
 1. DOSTĘPNOŚĆ DO SERWISU.
 
W każdym czasie Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia funkcjonalności strony internetowej/Serwisu z uwagi na fakt iż mimo że Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pełną techniczną funkcjonalność Serwisu, niekiedy, ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia, funkcjonalność lub dostępność strony/Serwisu może być ograniczona. Administrator Serwisu zastrzega, że wystąpienie takich okoliczności może doprowadzić do utraty danych zawartych w Serwisie. Z tego powodu Administrator Serwisu nie gwarantuje pełnej dostępności Serwisu, niewystępowania problemów technicznych, czy pełnego zabezpieczenia przed utratą danych. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z Serwisu.
 
 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
 
 1. Pozostawiająć dane osobowe w Serwisie, Użytkownicy wyrażają zgodę na to, że Administrator Serwisu będzie gromadził, przetwarzał i wykorzystywał Państwa dane osobowe (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami), wg zasad szczegółowo określonych w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem http://www.vetsteps.pl/politykaprywatności.
 2. Reklamacje wynikające z nieprawidłowego działania Serwisu należy składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej info@vetsteps.pl, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie lub w formie pisemnej adres siedziby Administratora. W wypadku, gdy treść reklamacji jest czytelna, Administrator Serwisu dołoży starań, aby rozpoznać reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Administratora Serwisu informacjami. Odpowiedź zostanie przesłana na adres Użytkownika podany w Serwisie lub przekazana w innej formie.
 3. W przypadku problemów z zapisaniem lub wypisaniem się, a także w celu zasięgnięcia dodatkowych informacji na tematy związane z newsletterem, użytkownik powinien się zwrócić do Administratora pod adresem e-mail: info@vetsteps.pl.
 4. Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu jest nieważne w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 
 1. PRAWO WŁAŚCIWE.
 
W zakresie nie objętym niniejszymi Regulaminem i Polityką Prywatności stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 
 1. ZMIANA REGULAMINU I POLITYKI PRYWATNOŚCI.
 
 1. Regulamin i treść dokumentu Polityka Prywatności mogą ulec zmianie, np. ze względu na wymagania prawne bądź nowe funkcje Serwisu. Brak zapoznania się z Regulaminem Serwisu i Polityką Prywatności lub brak akceptacji, którejkolwiek jego części powoduje niemożliwość korzystania z naszego Serwisu.
 2. Zawiadomienie o zmianie treści Regulaminu i Polityki prywatności może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu Użytkownik Serwisu może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu – takie oświadczenie traktowane będzie jak wniosek o likwidację konta Użytkownika Serwisu w Newsletterze.
Informacje
Produkty